OFERTA HANDLOWA STRONA GŁÓWNA
warunki współpracy
Ogólne warunki płatności Contimax S.A.

1. Contimax S.A. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

2. Dla kontrahentów nie posiadających statusu dużego przedsiębiorcy, w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., termin płatności faktur za dostarczone towary lub wykonane usługi wynosi 30 dni od dnia doręczenia faktury do Contimax S.A.

3. Dla kontrahentów posiadających status dużego przedsiębiorcy, w myśl rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., termin płatności faktur za dostarczone towary lub wykonane usługi wynosi 60 dni od dnia doręczenia faktury do Contimax S.A. Strony mogą ustalić dłuższy termin zapłaty, nie przekraczający jednak 90 dni.

4. Termin zapłaty za dostarczone produkty rolne lub spożywcze (łatwo psujące się) wynosi 30 dni od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, że faktura winna być doręczona w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy. Z wyłączeniem dostawców objętych pkt. 2, termin zapłaty za dostarczone produkty rolne i spożywcze inne niż łatwo psujące się wynosi 60 dni od dnia dostawy, z zastrzeżeniem, że faktura winna być doręczona w terminie do 3 dni roboczych od daty dostawy. W braku terminowego doręczenia faktury, termin płatności biegnie od daty jej doręczenia.

5. Jeżeli strony przewidziały zbadanie towaru lub usługi celem potwierdzenia zgodności towaru lub usługi z umową, termin badania nie przekracza 30 dni. W tym przypadku, termin zapłaty jest liczony od dnia zakończenia badania towaru lub usługi.

6. Faktury VAT winny być doręczane do Contimax S.A. na adres: e-faktury@contimax.pl.

7. Jeżeli faktura wystawiona przez Dostawcę zawiera błędy, w tym niewłaściwy termin zapłaty, Contimax S.A. zażąda skorygowania takiej faktury, a termin płatności zakwestionowanej przez Contimax S.A. należności będzie biegł od dnia doręczenia Contimax S.A. prawidłowej faktury.

8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, cesja wierzytelności Dostawcy wobec Contimax S.A. może być dokonana tylko za uprzednią pisemną zgodą Contimax S.A.

 

Bochnia 32-700, ul. Partyzantów 12 C, Polska tel: +48 14 614 96 20 email: info@contimax.pl email: contimax@contimax.pl email: export@contimax.pl
INFORMACJE O STRATEGII PODATKOWEJ WARUNKI WSPÓŁPRACY SPRAWY KORPORACYJNE
Klikając OK zgadasz się na używanie przez naszą stronę plików cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. . OK