OFERTA HANDLOWA STRONA GŁÓWNA
sprawy korporacyjne
Polityka RODO Szanowni Państwo, 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Contimax S.A. z siedzibą 
w Bochni, kod pocztowy: 32-700, przy ul. Partyzantów 12C. 2. Kategorie danych, które możemy przetwarzać oraz cele i okresy przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od wymienionych poniżej kategorii osób, do których Pani/Pan należą:
kategorie osób
Kategorie danych, które możemy przetwarzać
Cel przetwarzania
Okres przetwarzania
Nadawcy wszelkiej korespondencji: zapytań ofertowych, ofert, CV itd.
Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w stopce podpisu mailowego lub dobrowolnie przekazane przez Państwa w treści maila, w przekazanych wizytówkach, zapytaniach ofertowych, przesłanych ofertach i załącznikach.
Zapewnienie możliwości komunikacji z Państwem, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, przesłane oferty, CV itd.
Cały okres utrzymywania kontaktów biznesowych.
Obecni lub przyszli klienci, kontrahenci, pełnomocnicy lub reprezentanci klientów lub kontrahentów, osoby kontaktowe w firmie klienta/ kontrahenta.
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numer PESEL, dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane przez Państwa w organizacji, dane w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach, zapytaniach ofertowych, przesłanych ofertach.
Wypełnianie zobowiązań umownych wobec Państwa, oraz wywiązanie się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego prawem, ustalania lub też dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej współpracy, a także obrony przed takimi roszczeniami.
Okres współpracy pomiędzy Stronami, do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
3. Możemy także pozyskać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie 
w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach. 4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom, w związku ze zleconymi przez Contimax S.A. działaniami, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim 
i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, 
jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli dane Państwa przetwarzane są na podstawie zgody. 7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zapewnienia obustronnej komunikacji oraz opisanej powyżej współpracy z Państwem. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe utrzymanie kontaktów biznesowych drogą mailową i telefoniczną oraz realizacja zawartych umów. 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 9. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres pozostawania naszej firmy z Państwem w kontakcie biznesowym. 10. Niniejsza klauzula nie wymaga żadnych działań z Pani/Pana strony. 11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@contimax.pl
aktualności
30.09.2020 r. Bochnia, 30 września 2020 r. Akcjonariusz Contimax S.A Pierwsze wezwanie Akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji w Spółce
Działając w imieniu Contimax Spółka Akcyjna z siedzibą w Bochni, ul. Partyzantów 12C, 32-700 Bochnia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299583, o kapitale zakładowym 5 500 000,00 zł, NIP: 8681768159 (dalej: Spółka) oraz na podstawie Art. 16 Ustawy o zmianie ustawy -Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywamy Pana/i/Państwa jako Akcjonariusza Spółki do złożenia w Spółce dokumentów akcji Spółki, które znajdują się w Państwa posiadaniu. Złożenie dokumentów akcji jest związane z nowym obowiązkiem nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, który polega na obligatoryjnym założeniu przez Spółkę rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. Dokumenty akcji można złożyć w siedzibie Spółki w godzinach od 8.00 do 16.00 w dni robocze. Dokumenty akcji można również wysłać na adres siedziby Spółki listem poleconym lub przesyłką kurierską ale należy wziąć pod uwagę ryzyko utraty dokumentów akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi. W przypadku przesłania akcji do Spółki drogą korespondencyjną, pisemne pokwitowanie zostanie wysłane do Akcjonariusza na wskazany przez Akcjonariusza adres korespondencyjny. Pragniemy wskazać, iż złożenie dokumentów powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r. Natomiast zalecamy składa nie akcji z wyprzedzeniem tak aby Spółka mogła zgłosić dane Akcjonariusza do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy. Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 marca 2021 r. dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez Akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat, tj. do dnia 1 marca 2026 r. Po tym dniu Akcjonariusz może utracić swoje prawa udziałowe wobec Spółki. W imieniu Contimax S.A.:
Bochnia 32-700, ul. Partyzantów 12 C, Polska tel: +48 14 614 96 20 email: info@contimax.pl email: contimax@contimax.pl email: export@contimax.pl
INFORMACJE O STRATEGII PODATKOWEJ WARUNKI WSPÓŁPRACY SPRAWY KORPORACYJNE
Klikając OK zgadasz się na używanie przez naszą stronę plików cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. . OK