strona główna

Szanowni państwo

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Contimax S.A. z siedzibą
w Bochni, kod pocztowy: 32-700, przy ul. Partyzantów 12C.

2. Kategorie danych, które możemy przetwarzać oraz cele i okresy przetwarzania Państwa danych osobowych zależą od wymienionych poniżej kategorii osób, do których Pani/Pan należą:

kategorie osób

Kategorie danych,

które możemy

przetwarzać

Cel przetwarzania

Okres przetwarzania

Nadawcy wszelkiej korespondencji: zapytań ofertowych, ofert, CV itd.

Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w stopce podpisu mailowego lub dobrowolnie przekazane przez Państwa

w treści maila, w przekazanych wizytówkach, zapytaniach ofertowych, przesłanych ofertach i załącznikach.

Zapewnienie możliwości komunikacji z Państwem, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania, przesłane oferty, CV itd.

Cały okres utrzymywania kontaktów biznesowych.

Obecni lub przyszli klienci, kontrahenci, pełnomocnicy lub reprezentanci klientów lub kontrahentów, osoby kontaktowe

w firmie klienta/ kontrahenta.

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adresy korespondencyjne, numer PESEL, dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, stanowisko zajmowane przez Państwa w organizacji, dane w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach, zapytaniach ofertowych, przesłanych ofertach.

Wypełnianie zobowiązań umownych wobec Państwa,

oraz wywiązanie się z naszych obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego prawem, ustalania lub też dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej współpracy,

a także obrony przed takimi roszczeniami.

Okres współpracy pomiędzy Stronami, do końca okresu przedawnienia roszczeń związanych z umową.

3. Możemy także pozyskać Państwa dane osobowe z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Państwa. Zakres przetwarzanych danych będzie
w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie w odpowiednich rejestrach.

4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom, w związku ze zleconymi przez Contimax S.A. działaniami, podmiotom współpracującym oraz kontrahentom, firmom kurierskim
i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych,
jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jeżeli dane Państwa przetwarzane są na podstawie zgody.

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zapewnienia obustronnej komunikacji oraz opisanej powyżej współpracy z Państwem.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe utrzymanie kontaktów biznesowych drogą mailową i telefoniczną oraz realizacja zawartych umów.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres pozostawania

naszej firmy z Państwem w kontakcie biznesowym.

10. Niniejsza klauzula nie wymaga żadnych działań z Pani/Pana strony.

11. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@contimax.pl

Bochnia 32-700,

ul. Partyzantów 12 C,

Polska

 

Klikając OK zgadasz się na używanie przez naszą stronę plików cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies zmieniając odpowiednio ustawienia Twojej przeglądarki. . OK